Đề thi môn học Kiểm toán

Spread the love
NGÂN HÀNG ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN

HỌC PHẦN: KIỂM TOÁN

(45 tiết – 3 tín chỉ)

I. LOẠI 1 ĐIỂM

Câu 1: Khái niệm kiểm toán? Theo quan điểm hiện đại, phạm vi kiểm toán bao gồm những lĩnh vực nào?

Câu 2: Nêu những điểm khác nhau giữa kiểm tra và kiểm toán?

Câu 3: Trình bày nội dung phương pháp khoa học chung?

Câu 4: Khi nào kiểm toán viên sử dụng phương pháp sử dụng các thử nghiệm chi tiết?

Câu 5: Trình tự chung khi tiến hành một cuộc kiểm toán?

Câu 6: Tại sao kiểm toán viên phải tôn trọng bí mật về những thông tin liên quan đến khách hàng được kiểm toán?

Câu 7: Khái niệm trọng yếu trong kiểm toán?

Câu 8: Phân biệt kiểm toán với kiểm tra kế toán?


II. LOẠI 2 ĐIỂM

Câu 1: Hãy nêu các chức năng của kiểm toán? Sản phẩm mà các chức năng của kiểm toán cung cấp là gì?

Câu 2: Khái niệm bằng chứng kiểm toán? Các loại bằng chứng kiểm toán?

Câu 3: Khái niệm gian lận? Các hình thức gian lận?

Câu 4: Khái niệm sai sót? Các hình thức sai sót?

Câu 5: Nội dung công việc khi thực hiện đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ là gì?

Câu 6: Tính độc lập của kiểm toán viên được thể hiện như thế nào?

Câu 7: Các nhân tố ảnh hưởng đến gian lận và sai sót?

Câu 8: Bản chất, mục đích, nội dung kiểm toán tuân thủ?


III. LOẠI 3 ĐIỂM

Câu 1: Nêu những điểm khác nhau giữa kiểm toán Nhà nước, kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ?

Câu 2: Trình bày các yếu tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ?

Câu 3: Trình bày cách thức sử dụng bảng số ngẫu nhiên?

Câu 4: Các yếu tố cơ bản của một báo cáo kiểm toán?

Câu 5: Những mối quan hệ cơ bản của kiểm toán viên?

Câu 6: Trong bước lập kế hoạch thì nội dung nào là quan trọng nhất? tại sao?

Câu 7: Khái niệm trọng yếu? các yếu tố quyết định một chỉ tiêu được coi là trọng yếu?

Câu 8: Rủi ro trong kiểm toán? Ảnh hưởng của rủi ro kiểm toán đối với công việc của kiểm toán viên?


IV. LOẠI 4 ĐIỂM

Câu 1: Nêu nội dung phân loại kiểm toán?

Câu 2: Nội dung các phương pháp thu thập bằng chứng?

Câu 3: Trình bày nội dung phương pháp kỹ thuật điều tra hệ thống?

Câu 4: Những đặc điểm cơ bản của tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ?

Câu 5: Có những loại báo cáo kiểm toán nào? Nêu rõ những trường hợp áp dụng từng loại báo cáo kiểm toán?

Câu 6: Những đặc điểm cơ bản của tổ chức bộ máy kiểm toán Nhà nước?

Câu 7: Trình bày nội dung phương pháp phân tích tổng quát?

Câu 8: Kiểm tra đối chiếu sự khớp đúng về số liệu giữa các báo cáo tài chính với nhau?

Sưu tầm

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*