10 công ty kiểm toán lớn nhất Việt Nam

Spread the love

Theo Báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động KTĐL năm 2009, VACPA xin thông báo 10 công ty kiểm toán lớn nhất Việt Nam trên 4 chỉ tiêu sau đây, 4 chỉ tiêu là:

- 10 Công ty có số lượng nhân viên chuyên nghiệp lớn nhất;
            – 10 Công ty có số lượng KTV lớn nhất;
            – 10 Công ty có số lượng khách hàng lớn nhất;
            – 10 Công ty có tổng doanh thu lớn nhất.Theo VACPA

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*