Luật ngân hàng

Spread the love

Luật ngân hàng

I – Tài liệu học tập

II – Tài liệu ôn thi

 

  1. Đề thi môn học: Luật ngân hàng

Danh sách văn bản

Luật tổ chức tín dụng 1997 (Xem trực tuyến) (hết hiệu lực)
http://www.childrensheartunit.org/Images/word_icon_download.jpg Quyết định 1627: Quy chế cho vay (còn hiệu lực)
http://www.childrensheartunit.org/Images/word_icon_download.jpg Quyết định 457: Quy định về Tỷ lệ an toàn đảm bảo của các TCTD (hết hiệu lực)
http://www.childrensheartunit.org/Images/word_icon_download.jpg Quyết định 493: Xử lý rủi ro tín dụng & phân loại nợ (còn hiệu lực)
http://www.childrensheartunit.org/Images/word_icon_download.jpg Nghị định 178/1999: Về bảo đảm tiền vay của các TCTD (hết hiệu lực) – Thay bằng Nghị định 163
http://www.childrensheartunit.org/Images/word_icon_download.jpg Quyết định 898/2003: Về Quy chế chiết khấu, tái chiết khấu (còn hiệu lực)
http://www.childrensheartunit.org/Images/word_icon_download.jpg Quyết định 1452/2003: Về Quy chế cho vay có đảm bảo bằng cầm cố giấy tờ có giá (còn hiệu lực)
http://www.childrensheartunit.org/Images/word_icon_download.jpg Quyết định 666/2010: Về cơ cấu nợ, gia hạn nợ (còn hiệu lực) (Agribank)
http://www.childrensheartunit.org/Images/word_icon_download.jpg Luật Ngân sách Nhà nước 1996 (hết hiệu lực) (đọc thêm)
http://www.childrensheartunit.org/Images/word_icon_download.jpg Luật Ngân sách Nhà nước 2002 (còn hiệu lực) (đọc thêm)

.

VĂN BẢN LUẬT DÀNH CHO VỊ TRÍ KHO QUỸ

Về nghiệp vụ phát hành tiền; bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài

[Nghị định số 40/2012/NĐ-CP ]      Ban hành bởi: Chính phủ – Ngày ban hành: 02/05/2012

Ban hành quy chế thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông.

[Quyết định số 24/2008/QĐ-NHNN ]      Ban hành bởi:  NHNNVN – Ngày ban hành: 22/08/2008

Ban hành chế độ kế toán giao nhận, điều chuyển, phát hành, thu hồi và tiêu huỷ tiền mặt.

[Quyết định số 37/2007/QĐ-NHNN ]     Ban hành bởi:  NHNNVN  – Ngày ban hành:  26/10/2007

Hướng dẫn thực hiện điều 4 và điều 7 Nghị định 161/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt.

[Thông tư số 01/2007/TT-NHNN ]     Ban hành bởi:  NHNNVN    – Ngày ban hành:   07/03/2007

Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng.

[Quyết định số 1722/2004QĐ-NHNN ]      Ban hành bởi:  NHNNVN    – Ngày ban hành:   31/12/2004

GiangBLOG

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*